POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Sekolah Antarabangsa IGB (“Sekolah”) mengiktiraf tanggungjawabnya dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) 2010 yang mengawal pengumpulan, penggunaan dan penzahiran data peribadi. Polisi Perlindungan Data Peribadi ini memberitahu anda tentang dasar dan amalan Sekolah tentang perkara privasi data, sebelum anda memberikan data peribadi anda ke Sekolah. Perkataan “Anda” atau mana-mana derivasi daripadanya, seperti yang digunakan di sini merujuk kepada pemilik data peribadi, yang termasuk kedua-dua pelajar dan ibu bapa / penjaga sah anak itu. Data peribadi yang dikumpulkan oleh Sekolah merangkumi semua data peribadi yang disediakan dalam mana-mana dokumen yang diberikan kepada kami oleh anda atau sumber lain untuk tujuan pertanyaan, pendaftaran dan kehadiran di Sekolah (“Tujuan”)

Maklumat yang kami perolehi serta akan yang diproses adalah seperti berikut:

 • Informasi yang anda bekalkan dalam pengisian borang-borang kami dari masa ke semasa bagi Tujuan tersebut;
 • Maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang kami pastikan semasa lawatan anda ke sekolah;
 • Jika anda menghubungi pihak kami, pihak kami boleh menyimpan sebagai rekod untuk menghubungi anda.

Di mana berkaitan, dan berhubung sebarang data peribadi yang telah atau mungkin dari masa ke semasa diberi oleh anda dan/atau yang didapati secara bebas oleh pihak Sekolah dari sumber-sumber lain yang sah (sekiranya ada) yang berkaitan dengan Tujuan tersebut :-

 1. Anda mengakui, mengesahkan dan bersetuju kami mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mengendalikan dan memproses data peribadi tersebut, bagi tujuan berikut:-
  • rekod simpanan kami dalam urusan biasa perniagaan;
  • untuk melaksanakan tugas dan kewajipan pihak kami berkenaan dengan Tujuan tersebut
  • untuk membolehkan pihak kami mematuhi sebarang undang-undang, rukun, peraturan, undang-undang kecil, perintah, garis petunjuk, surat arahan, polisi, dan lain-lain kehendak yang berkuatkuasa dari masa ke semasa.
 2. Anda bersetuju dan mengakui bahawa setiap informasi yang diberikan adalah dengan secara sukarela untuk “Tujuan” yang dinyatakan seperti di atas.
 3. Jika anda memberi segala data peribadi bagi pihak yang lain , anda haruslah telah mendapat keizinan serta persetujuan dari pemberi data tersebut. Setiap data yang anda berikan secara sukarela haruslah tepat dan lengkap. Anda harus membayar segala bentuk gantirugi syarikat kami jika ada sebarang tuntutan daripada pemberi data tersebut.

Berhubung Tujuan yang dinyatakan di atas, pihak kami adalah dibenarkan untuk mendedahkan data peribadi tersebut kepada pihak-pihak berkuasa berkenaan, dan/atau anak-anak syarikat dan/atau syarikat-syarikat yang bersekutu, klinik-klinik, pihak insuran, penasihat-penasihat dan lain-lain yang pihak kami berpendapat adalah perlu.

SUMBER DATA PERIBADI ANDA

Kebanyakan, jika tidak semua, data peribadi anda disediakan secara langsung, sama ada dari sumber berikut atau dari maklumat lain yang anda berikan:

 • Borang pertanyaan
 •  Pelbagai jenis Permohonan atau Borang Pendaftaran
 • Dokumen dan / atau sijil kelayakan terdahulu       
 • Lain-lain Borang Permintaan yang berkaitan dengan Sekolah dan / atau sokongan

Dalam sesetengah keadaan, data peribadi anda mungkin diperolehi dari pelbagai sumber termasuklah dari sumber luar , tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Dari pihak ketiga seperti institusi pendidikan terdahulu, agensi penguatkuasaan undang-undang dan entiti kerajaan yang lain;
 • Pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan mana-mana pihak ketiga lain yang berkaitan atau berkaitan dengan perkara di atas;
 • Data peribadi yang tersedia dalam domain awam;
 • Data peribadi yang boleh dikumpulkan dari kuki melalui penggunaan laman web Sekolah.

APAKAH DATA PERIBADI YANG KAMI PROSES??

Sekolah perlu mengumpulkan dan memproses data anak anda dan data peribadi anda untuk pelbagai tujuan akademik, pendidikan dan pentadbiran. Secara umumnya, data peribadi yang kami kumpulkan dan diproses, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama
 • Nombor Pengenalan (NRIC)
 • Nombor paspot
 • Alamat
 • Nombor-nombor telefon
 • Alamat e-mel peribadi
 • Foto dan imej
 • Kewarganegaraan
 • Jantina Pelajar
 • Tarikh lahir
 • Kelayakan pendidikan sebelum ini
 • Status perkahwinan ibu bapa / penjaga
 • Butiran kenalan orang kecemasan
 • Maklumat berkaitan bil
 • Pekerjaan

Jika data peribadi anda diperlukan untuk apa jua yang berkaitan dengan pihak Sekolah, dan anda enggan memberikan data peribadi ke pihak Sekolah, maka pihak Sekolah tidak akan dapat lagi meneruskan apa jua urusan mengenai perkara yang anda inginkan.

DATA PERIBADI SENSITIF

Beberapa data peribadi yang kami kumpulkan dan diproses mungkin termasuk apa yang didefinisikan sebagai ‘data peribadi sensitif’ di bawah Akta dan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada

 • Bangsa
 • Agama
 • Kesihatan
 • Rekod salah laku dan tindakan tatatertib
 • Rekod kesalahan jenayah
 • Pesanan mahkamah keluarga

Maklumat sensitif ini akan dikendali oleh pihak Sekolah dengan cermat dan hanya akan digunakan untuk tujuan tertentu. Ia tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara jelas dari pihak anda melainkan jika perlu untuk melindungi kepentingan anda.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI KAMI?

Tujuan pihak Sekolah mengumpul data peribadi yang mana data peribadi dikumpulkan dan diproses, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Untuk memproses permohonan kemasukan sekolah
 • Mengurus dan memberi maklum balas kepada pertanyaan
 • Mengekalkan maklumat peribadi pelajar, rekod akademik dan bukan akademik
 • Untuk memudahkan kerja-kerja latihan, penempatan atau kerja serta aktiviti berkaitan kokurikulum dan acara sekolah
 • Untuk mengekalkan daftar pelajar / kelas
 • Memberi sokongan pentadbiran, perkhidmatan kaunseling dan bimbingan yang relevan
 • Mengurus penggunaan kemudahan seperti perpustakaan, makmal dan sebagainya
 • Mengurus acara berkaitan graduasi dan alumni
 • Menguruskan yuran pengajian dan bayaran lain
 • Berkomunikasi dengan pelajar tentang pengumuman penting
 • Mengumpul maklumat untuk pihak berkuasa berkanun tempatan atau antarabangsa atau lembaga peperiksaan yang berkaitan
 • Menghubungi keluarga terdekat pelajar dalam kes kecemasan
 • Mematuhi apa-apa keperluan berkaitan kawal selia, audit atau keselamatan
 • Meminta / mengutip sebarang jumlah tertunggak daripada ibu bapa / penjaga
 • Menjaga keperluan perubatan pelajar
 • Bagi semua dan sebarang tujuan sampingan lain yang berkaitan dengan penyelidikan perkhidmatan kami, misalnya bekalan komputer, tablet, perkhidmatan telekomunikasi dan teknologi lain;
 • Sebarang tujuan lain yang berkaitan dengan operasi sekolah agar segalanya berjalan dengan lancar

PERUNTUKAN MAKLUMAT

Peruntukan semua maklumat yang diminta untuk borang-borang yang bersesuaian di Sekolah adalah wajib, melainkan dinyatakan sebaliknya, dalam membolehkan kami memproses  permintaan / permohonan anda dan menawarkan perkhidmatan kami kepada anda.

Sekiranya anda gagal memberikan maklumat tersebut, Sekolah mungkin tidak dapat memproses permintaan anda dan / atau menyediakan anda dengan perkhidmatan yang berkaitan.

PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA

Sekolah Antarabangsa IGB akan menyimpan data peribadi anda secara rahsia melainkan anda telah memberikan persetujuan bertulis kepada pendedahan tersebut atau ia berada dalam lingkungan pendedahan yang dibenarkan di bawah undang-undang / garis panduan yang sedia ada. Sekolah boleh mendedahkan maklumat anda kepada kategori pihak ketiga seperti yang disenaraikan di bawah (tidak terhad kepada):

 • Kementerian Pendidikan Malaysia, jabatan/agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri
 • Jabatan Imigresen Malaysia dan agensi yang dilantiknya
 • Kedutaan asing dan agensi yang dilantik mereka
 • Penaja pelajar termasuk ibu / bapa / penjaga mereka
 • Pihak ketiga yang menyediakan penempatan latihan atau penempatan
 • Badan profesional atau akreditasi
 • Papan peperiksaan
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh Sekolah Antarabangsa IGB untuk menyediakan perkhidmatan kepada Sekolah seperti juruaudit, peguam, kontraktor, syarikat percetakan, agensi pelancongan, penganjur latihan dan syarikat insurans

HAK UNTUK AKSES DAN KEWAJIBAN SUBJEK DATA

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh Sekolah di bawah Akta. Kami akan cuba menyimpan rekod anda lengkap, tepat dan terkini. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa rekod anda dengan kami tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dikemaskini, sila maklumkan kepada pihak Sekolah pada waktu yang tepat. Jika anda ingin meminta akses atau membetulkan data yang dipegang oleh pihak Sekolah, atau menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data / penggunaan data peribadi anda oleh kami, sila hantar permintaan anda ke jabatan melalui:

admissions@igbis.edu.my (Emel)
(603) 6145 4688 (Telefon)
(603) 6145 4600 (Faksimili)

Sekolah Antarabangsa IGB, berhak mengenakan bayaran pentadbiran untuk memproses sebarang permintaan akses data.

Walaupun, kami hanya memproses data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, sekiranya data peribadi anda diproses untuk tujuan lain (dengan persetujuan anda), anda berhak meminta kami menghentikan pemprosesan sedemikian. Anda boleh menggunakan hak ini dengan menghubungi Sekolah melalui orang hubungan di atas. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan dan / atau gagal membekalkan kami dengan data peribadi tersebut (dan / atau memutuskan untuk tidak memberi kami persetujuan untuk memproses data peribadi anda, termasuk persetujuan jelas untuk data peribadi sensitif), kami tidak akan dapat melaksanakan kontrak pendaftaran atau memproses permohonan anda untuk pendaftaran dengan kami. Oleh itu, jika anda membuat keputusan untuk tidak memberikan maklumat wajib kepada kami, bermaksud bahawa Kontrak Pendaftaran mungkin akan ditamatkan atau tawaran tempat pendaftaran tidak akan dibuat.

Apa-apa permintaan untuk melaksanakan hak-hak anda hendaklah diberikan seperti Akta. Dimaklumkan juga bahawa menurut Akta, permintaan anda boleh ditolak dalam keadaan tertentu.

PINDAAN KE POLISI PRIVASI INI

Polisi ini boleh dikaji semula dan dipinda dari semasa ke semasa. Kami akan mengkomunikasikan perubahan-perubahan tersebut bersama-sama dengan laman web Dasar Privasi di Sekolah (www.igbis.edu.my), dan / atau cara komunikasi yang sesuai yang ditentukan oleh Sekolah Antarabangsa IGB. Ibu bapa dan pelajar dinasihatkan untuk melawat laman web Sekolah secara teratur untuk menyemak sebarang kemas kini atau perubahan Notis ini.

PERSONAL DATA PROTECTION ACT.2010
Acknowledgement
I have reviewed the above information that explains how IGBIS will use, my personal information, and the steps IGBIS is taking to protect my information.

I agree that IGBIS can collect, use, disclose personal Information about ________________________ (Student Name) as set out in the information above the IGBIS privacy policy.


Signature:     ___________________    Full Name: __________________________

Signature of Witness  ___________________    Date :

Print Friendly, PDF & Email